O nas

Športno društvo Alive je prostovoljno, samostojno profitno in neprofitno združenje, v katero se včlanjujejo fizične osebe, ki delujejo na področju športa, rekreacije ter izvajanja drugih skupnih interesov.
Namen društva je vzpodbujati in organizirati aktivnosti s področja športa in rekreacije ter nudenje strokovnega svetovanja na tem področju.
Društvo sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa in rekreacije in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.
Društvo lahko deluje samostojno ali se včlani v sorodne mednarodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.
Članstvo v društvu je prostovoljno. Upravni odbor sprejema pristopno izjavo.
Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki poda pisno pristopno izjavo, sprejme pravila statuta, plača članarino in vpisnino.
Član društva lahko postane pod istimi pogoji kot državljan Republike Slovenije tudi tuj državljan.
Če se v društvo včlani mladoletna oseba, ki še ni dopolnila petnajst (15) let, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik (eden od staršev ali skrbnik). Pravice in dolžnosti mladoletnih oseb pri upravljanju in sodelovanju v društvu so enake ostalim članom z razliko, da nimajo pravice biti izvoljeni.
Društvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje, ki so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, finančno, moralno ali kako drugače pomagajo.

Cilji društva

– postati vodilni na področju organizacije in izvedbe športnih dogodkov;
– predstavljati atraktivne športe, jih povezati in približati rekreativcem;
– dogodke kreativno in kvalitetno dokumentirati ter predstavljati čim širši javnosti;
– prodirati na tuje trge. Individualno smo se in se še povezujemo s tujimi trgi: Portugalska, ZDA, Švedska, Južna Afrika.

Verjamemo v timsko delo in sodelovanje, od česar bo odvisen naš uspeh združevanja drugačnosti različnih že poznanih in tudi nepoznanih aktivnosti. Ne verjamemo v en projekt, temveč v združevanje ter navezovanje več projektov na različnih atraktivnih področjih.

Sodelovanje

V kolikor ste zainteresiran za sodelovanje je to več kot dobrodošlo. Veseli bomo novic, prispevkov, videov, fotografij in ostalih koristnih informacij. Vse zainteresirane vabimo, da nas kontaktirate preko pošte info@alive.si.

Opombe

Internetna stran Alive ni organizator potovanj ali športnih dejavnosti, šol,… Spletna stran deluje samo kot posrednik med različnimi organizacijami, klubi, podjetji ali posamezniki. Za točnost napisanih podatkov ne odgovarjamo.

Pravila nagradne igre na Facebooku

1. Splošne določbe 

V skladu s temi pravili organizator, Šd Alive, Runkova 2, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: organizator), prireja nagradno igro (v nadaljevanju: nagradno žrebanje)

Nagradno žrebanje bo potekalo od 30.11. do 21.12.2012. Namen nagradnega žrebanja je zbiranje oz. pridobivanje podatkov o sodelujočih v nagradnem žrebanju in komuniciranje z njimi po končanem žrebanju.

2. Pomen nekaterih pojmov 

Organizator nagradne igre je Šd Alive, Runkova 2, 1000 Ljubljana.

Udeleženec nagradne igre je polnoletna oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je oboževalec Facebook strani organizatorja in deli oz. shera priloženo sliko/kupon. Nagrajenec je udeleženec nagradne igre, ki prejme nagrado v skladu s temi pravili in jo tudi dejansko prevzame.

V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. V nagradem žrebanju lahko sodelujejo tudi mlajši od 18 let, če njihovi zakoniti zastopniki oziroma starši v primeru, da so izbrani za nagrade, pisno odobrijo prevzem nagrade.

V nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati osebe, ki pri organizatorju pripravljajo in izvajajo žrebanje. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

3. Sodelovanje v nagradni igri  

Oseba, ki želi sodelovati v nagradnem žrebanju (v nadaljevanju: sodelujoči), lahko od  30.11. do vključno 21.12.2012 v skladu s temi pravili share/deli prikazani izdelek na facebook profilu Alive training in Alive.si (v nadaljevanju FB ALIVE TRAINNG, ALIVE.SI).

Sodelujoči se strinjajo, da Šd Alive do njihovega preklica uporablja  podatke za raziskovalne in tržne namene ter za izvedbo nagradnega žrebanja in so seznanjeni, da podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Sodelujoči organizatorju dovoljujejo objavo posredovanih podatkov na spletni strani FB Alive training in Alive.si.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Sodelujoči-izžrebanci, ki bodo posredovali napačne oz. netočne podatke, praviloma ne morejo izkoristiti nagrade.

4. Nagrada

a. Nagrada je bon za skupinske treninge.
b. Alive majca, kapa,…

5. Žrebanje

Žrebanje bo v prostorih organizatorja ob prisotnosti 3-članske komisije in bo izvedeno  po načelu žrebanja izmed vseh sodelujočih, ki bodo sherali/delili reklamno objavo na FB Alive training in Alive.si. Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na FB Alive Training in Alive.si, najkasneje v 7 dneh po žrebanju. Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni z objavo na zidu FB Alive Training in Alive.si.

6. Prevzem nagrade

Nagrajenec bo prejel obvestilo o nagradi na naslov, ki ga bo sporočil organizatorju po objavljenem obvestilu o izidu nagradnega žrebanja.

Nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato bo moral na poziv organizatorja posredovati podatke o svoji davčni številki. V primeru, da v roku 30 dni od prejema obvestila o nagradi ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru nagrada ne bo podeljena, organizator pa postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tem nagradnem žrebanju in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Organizator bo od tržne vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

nedelovanje FB ALIVE TRAINING in ALIVE.SI ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanja, nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

Sodelujoči v nagradnem žrebanju soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem žrebanju, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene.

Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme glavno nagrado, objavijo v medijih obveščanja. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku te točke, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradnega žrebanja.

Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po info@alive.si ali pisno na naslov organizatorja ŠD Alive, Runkova 2, 1000 Ljubljana.

8. Končne določbe 

Pravila nagradne igre, ki bodo objavljena na Facebook strani organizatorja, stopijo v veljavo z dnem 30.11. 2012. Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri se strinjajo s temi pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri in se zavezujejo, dabodo le-ta upoštevali ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na Facebook strani organizatorja.